Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.ENGER.PL

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 4. Podstawowe definicje:
  4.1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
  4.2. Sklep lub Sklep Internetowy: Usługa Elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.enger.pl;
  4.3. Sprzedawca: Robert Kwiecień, ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Kwiecień „ENGER”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do korespondencji: ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów, NIP 6591047490, REGON 351189474, adres poczty elektronicznej: biuro@enger.pl, numer telefonu: +48 41 389 01 03 oraz numer faksu: +48 41 389 01 03.
  4.4. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  4.5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4.6. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
  4.7. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  4.8. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  4.9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
  4.10. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  4.11. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;
  4.12. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia;
  4.13. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.
  4.14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Produktach, nowościach lub promocjach w Sklepie Internetowym.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1.1. Sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży przez internet, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem;
  1.2. Newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy;
  1.3. Konto, umożliwiające Klientowi podanie lub modyfikację danych, sprawdzanie Zamówień oraz historii Zamówień;
  1.4. Formularz zamówienia, umożliwiający Klientowi złożenie za pośrednictwem witryny internetowej Zamówienia, zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem sklepu internetowego, przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie sklepu internetowego lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usuwania.
 2. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).
 4. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 5. Szczegółowe informacje, w tym o możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione, powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Sklepu.

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru nowego i bez wad.
 4. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, dostępnego w Sklepie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta na stronie internetowej Sklepu lub bez rejestrowania konta na stronie internetowej Sklepu (gościnne zakupy) .
 3. Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia oraz kliknąć pole „Stwórz konto”. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, sprawdzanie Zamówień oraz historii Zamówień. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta na stronie internetowej Sklepu poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: biuro@enger.pl lub też pisemnie na adres: ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów.
 4. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza zamówienia, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 5. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
 6. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne są realizowane następnego dnia roboczego.
 7. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 8. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 7 dni roboczych. 

§ 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
  4.1. płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Klient dokonuje zapłaty w momencie dostarczenia Towaru. Realizacja Zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi potwierdzenia Zamówienia. Ta forma płatności jest niedostępna w przypadku, gdy łączna cena Towarów przekracza kwotę 6.000,00 zł brutto.
  4.2. zapłata przed wysyłką Towaru (przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy) - Realizacja Zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi potwierdzenia Zamówienia i po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu . Przelewu należy dokonać w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; jeśli dokonanie przelewu w tym terminie nie jest możliwe, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta telefonicznie: 41 38 901 03 bądź e-mailowo: biuro3@enger.pl.
  4.3. zapłata przed wysyłką Towaru (poprzez system płatności przelewy24). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien zapłacić należność poprzez system płatności przelewy24. Realizacja Zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi potwierdzenia Zamówienia i po otrzymaniu informacji z systemu płatności przelewy24 o dokonaniu przez Klienta zapłaty;
  4.4. płatność gotówką - dotyczy zamówień odbieranych w siedzibie Sprzedawcy pod adresem 32-200 Miechów, ul. Zagrody 25. Zapłata następuje w momencie odbioru Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi potwierdzenia Zamówienia.
 5. Dostępne formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Formy płatności i sposoby dostawy oraz podczas składania Zamówienia.
 6. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi drogą elektroniczną albo w formie pisemnej wedle wyboru Klienta.
 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

§ 4. Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest przez Dostawcę na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.
 2. Produkt jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczana w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru jest uzależniony od wartości Towaru oraz widoczne są dla Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1) przesyłka kurierska,
  2) przesyłka kurierska pobraniowa,
  3) odbiór osobisty. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów – w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.
 6. Termin dostawy Produktu do Klienta oraz gotowości Produktu do odbioru przez Klienta wynosi do 6 tygodni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 6 tygodni roboczych.
 7. Klient otrzymuje informację o nadaniu Towaru na adres poczty elektronicznej. Klient ma możliwość śledzenia stanu swojego Zamówienia poprzez Konto oraz link przekazany w wiadomości o nadaniu Towaru.
 8. Zaleca się, aby Klient ocenił stanu paczki z Towarem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia paczki zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis tego ubytku lub uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia wad Towaru wynikających z uszkodzeń paczki dostarczenie protokołu reklamacyjnego ułatwi i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji. 

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.), w tym:
  3.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili;
  3.2. wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  I) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  II) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
  III) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  IV) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
  3.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna);
  3.4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  3.5. uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
  I) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  II) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  3.6. jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
  3.7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru.
  3.8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana;
  3.9. Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania Towaru, ale jest obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru.

ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta pisemnie na adres: Robert Kwiecień ENGER, ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów Polska lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@enger.pl.
 2. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: danych kontaktowych składającego reklamację, numer dokumentu sprzedaży, nazwę i ilość reklamowanego Produktu, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady i żądania; oraz dołączenie zdjęć – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Zakres podany w zdaniu poprzednim ma formę zalecenia i ich brak lub niezupełność nie wpływają na skuteczność reklamacji..
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta, o których mowa w rozdziale 5 Regulaminu.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

ROZDZIAŁ 8. NEWSLETTER

 1. Sprzedawca wysyła Klientom Sklepu przesyłki marketingowe typu newsletter. Newsletter-y może otrzymywać każdy Klient, który wyrazi na to zgodę poprzez wskazanie swojego adresu poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie.
 2. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję.
 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a na stronie internetowej Sklepu poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: biuro@enger.pl lub też pisemnie na adres: ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów.

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów.

Newsletter

Katalog