Nowy koszyk 0 PLN

Polityka prywatności
Data publikacji:

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.SKLEP.ENGER.PL

 

Polityka prywatności, ochrony danych osobowych i zasady wykorzystywania plików Cookies przez Pana Roberta Kwiecień, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Robert Kwiecień ENGER ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów, NIP 6591047490 (Polityka)

 

Administrator w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego www. sklep.enger.pl (Serwis) może gromadzić dane przekazywane przez użytkowników Serwisu (Użytkownicy), jednak celem Administratora nie jest identyfikacja Użytkowników, a jedynie zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu i należytego administrowania Serwisem. Niniejszy dokument służy poinformowaniu Użytkowników o tym, jakie dane mogą być gromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu i w jakim celu, a także o przysługujących Użytkownikom w związku z tym uprawnieniach. Administrator chroni prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasady zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, a także zapewnia środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych i zgodne z prawem ich przetwarzanie.

 

Kto jest Administratorem Serwisu?

Administratorem Serwisu, w tym w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jest Pan Robert Kwiecień, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Robert Kwiecień ENGER ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów, NIP 6591047490 (Administrator).

 

W jaki sposób Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem odbywa się pod adresem e-mail: biuro@enger.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 41 389 01 03. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem również pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania danych Użytkowników?

Dane Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (art. 173 ust. 1).

 

CEL i PODSTAWY PRZETWARZANIA:

 1. Umowa

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży towarów lub usług, świadczenia usług drogą elektroniczną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

W przypadku kontaktu z Panią/Panem (np. przez internetowy formularz kontaktowy, e-mail, drogą telefoniczną) w celu zawarcia umowy, jej wykonania Pana/Pani dane przetwarzamy w celu podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy (np. przedstawienie oferty lub prowadzenie negocjacji), w celu wykonania umowy.

W przypadku dokonania rejestracji konta w Serwisie www. sklep.enger.pl Pana/Pani dane wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Serwisie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia.

Przy składaniu zamówienia jako Użytkownik niezarejestrowany, Pani/Pana dane przetwarzane są w celu prawidłowej obsługi i realizacji składanych zamówień.

W przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy sprzedaży, w tym na etapie składania zamówienia, potwierdzania zamówienia, zawierania umowy, realizacji umowy, rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych oraz o odstąpienia od umowy sprzedaży dane niezbędne do jej zawarcia przetwarzamy w celu jej wykonania i na jej podstawie.

W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

 

 1. Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktu przez Pana/Panią drogą telefoniczną, w sprawach, które nie są związane z realizacją umowy na Pana/Pani rzecz, dane osobowe przekazane przez Pana/Panią są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na obsłudze żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Administrator może żądać podania przez Pana/Panią danych niezbędnych do obsługi żądania, wówczas podanie takich danych jest obowiązkowe do obsługi żądania.

 

 1. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem e-mail  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w Pani/Pana widomości e-mail, które nie są związane z realizacją umowy na Pana/Pani rzecz. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzoną korespondencją mailową mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 1. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

 

 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Za prawnie uzasadnione interesy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator uznaje w szczególności: poprawę jakości sprzedawanych towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji, wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

 

 1. Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktu przez Panią/Pana poprzez formularz kontaktowy w sprawach,  które nie są związane z realizacją umowy na Pana/Pani rzecz, dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zapytania na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do obsługi zgłoszonego zapytania.

 

 1. Newsletter

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane osobowe (imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj), adres e-mail, numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

 

Jakie dane gromadzone są w Serwisie?

W Serwisie gromadzone są dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu, a także dane wprowadzone do formularza kontaktowego, przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników, jak też dane wprowadzone przez Użytkowników w przypadku rejestracji Użytkowników w Serwisie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Użytkownicy dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta Klienta w Serwisie.

Wśród danych gromadzonych w Serwisie znajdują się informacje zapisywane na urządzeniach Użytkowników w postaci plików Cookies. Dane zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu Użytkownika z Serwisem. Pliki Cookies mogą być ze względów technicznych konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także umożliwiać w szczególności zapamiętanie preferencji Użytkowników i personalizację Serwisu. Między innymi dzięki plikom Cookies Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na stronę Serwisu. W plikach Cookies mogą zostać zapisane informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Serwisu oraz informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. Co do zasady dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z usług Serwisu. Przechowywanie danych w plikach Cookies, a także uzyskiwanie dostępu do tych danych nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach i oprogramowaniu Użytkowników.

Administrator przetwarza też dane wprowadzone przez Użytkowników do formularza kontaktowego, w takim zakresie w jakim Użytkownicy zdecydowali się je wprowadzić i w celu określonym poniżej.

W przypadku rejestracji Konta Klienta w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj), adres e-mail, numer telefonu. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP. Powyżej wymienione dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Użytkowników po zalogowaniu się do Konta Klienta.

W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Serwisie oraz w przypadku osobistego kontaktu przez Pana/Panią, w celu złożenia zamówienia podaje Pan/Pani dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj), adres e-mail, numer telefonu. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP.

Administrator nie przetwarza danych wrażliwych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tych stron przez Użytkownika. Użytkownik, po przejściu na inne strony internetowe, powinien w pierwszej kolejności, zapoznać się z ich politykami prywatności.

 

W jakim celu dane są gromadzone?

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu, wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu na urządzeniach Użytkowników, prawidłowego wyświetlania Serwisu na urządzeniach Użytkowników, zwiększenia wydajności Serwisu, zapewnienia niezawodności Serwisu, wykonywania anonimowych statystyk oglądalności Serwisu.

W przypadku dokonania rejestracji Konta Klienta w Serwisie www. sklep.enger.pl Pana/Pani dane wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Serwisie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia.

Dane dotyczące numerów telefonów wykorzystywane są w celu kontaktu z Użytkownikami. Dane wprowadzone przez użytkowników do formularza kontaktowego, zbierane są, w zależności od treści wiadomości, w celu podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy, w związku z wykonaniem umowy albo w celu udzielania odpowiedzi na pytania i wnioski zawarte w wiadomości Użytkownika. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może być z powodów technicznych konieczne, aby móc korzystać z Serwisu, a konsekwencją ich niepodania może być brak technicznej możliwości prawidłowego wyświetlania się Serwisu na urządzeniu Użytkownika.

W przypadku danych osobowych wprowadzonych przez Użytkowników w procesie rejestracji Konta Klienta w Serwisie www. sklep.enger.pl, podanie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji Konta Klienta uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta. Niepodanie danych uniemożliwia również złożenie i realizację Pana/Pani zamówienia, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta.

W przypadku danych osobowych wprowadzonych przez Użytkowników do formularza kontaktowego, podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora, a w przypadku gdyby Użytkownik podał dane osobowe przed zawarciem umowy, albo w związku z jej wykonaniem, może być również wymogiem umownym albo warunkiem zawarcia umowy.

Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony w sposób określony poniżej.

Użytkownik może określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi na swoich urządzeniach. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików Cookies może wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie się Serwisu na urządzeniu Użytkownika. Zmiana ustawień plików Cookies w przeglądarce:

 1. Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;
 2. Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;
 3. Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;
 4. Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;
 5. Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane.

 

Czym jest profilowanie i czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?

Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Dane w Serwisie nie podlegają profilowaniu. W przypadku, gdyby w związku z rozwojem Serwisu dane osobowe miały podlegać profilowaniu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników, a profilowanie będzie się odbywało zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami. Administrator w przypadku profilowania wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkowników, w tym zapewni możliwość interwencji ludzkiej ze strony Administratora, a także możliwość wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione tym podmiotom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym kurierskim, transportowym zapewniającym transport towarów, świadczącym usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy, podmiotom świadczącym usługi doradcze lub auditowe (firmom księgowym, prawniczym), zajmującym się niszczeniem i archiwizacją dokumentów, zapewniającym dostęp do poczty mailowej, operatorom pocztowym. Administrator udostępni również dane osobowe Użytkowników w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

W jaki sposób można dokonać zmian w przekazanych danych?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, gdy Użytkownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, Użytkownik, którego dane dotyczą, cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, gdy kwestionuje prawidłowość tych danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik , którego dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Użytkownik, którego dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, Użytkownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Użytkownik ma prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO).

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu  realizacji powyżej opisanych praw Użytkownik może kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: biuro@enger.pl. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

 

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W tym celu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@enger.pl. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

 

W jaki sposób są zabezpieczane dane przekazane przez Użytkowników?

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności.

 

W jakim okresie dane są przetwarzane?

Dane Użytkowników Serwisu są przetwarzane przez okres korzystania z Serwisu.

W przypadku danych osobowych wprowadzonych przez Użytkowników do formularza kontaktowego, dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi, a w przypadku działań przed zawarciem umowy albo w związku z jej wykonaniem, przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym okresie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Niektóre dane będą również przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.

 

Inne uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Niniejsza Polityka i jej zapisy obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.